Põhisisu:

Meie (Cligsi tiim) pakume teenust nimetusega Cligs.ee, ning me oleksime rõõmsad, kui teiegi seda teenust kasutaksite. Meie põhiteenus on tasuta, lisaks pakume tasulisi programmiuuendusi keerukamate omaduste, näiteks üritusturunduse ja tasuliste bännerite tarvis. Meie teenuse eesmärk on anda teile võimalikult suur kontroll ja omandiõigus nende sündmuste ja fotode üle, mida otsustate postitada ning me julgustame teid igati end vabalt väljendama. Palume siiski suhtuda oma postitustesse vastutustundega. Eriti suurt tähelepanu palume pöörata sellele, et teie postitatud materjalid ei sisaldaks allpool loetletud keelatud materjale, samuti palume teil jälgida, et teie postitused või kommentaarid poleks lingitud selliste materjalidega (näit. spämm, viirused või vaenuliku sisuga materjalid).

Cligs on sotsiaalne, avalik veebilehekülg, kus kõik kasutajad on teretulnud looma ja üles laadima oma sisu. Palun lisa ainult sisu, mis Sa ise oled teinud. Me suhtume autoriõigustesse tõsiselt ja kustutame koheselt ükskõik millise autoriõigusega kaitstud materjali. Lubatud on ainult sisu, mis vastab järgmistele reeglitele: ei ole seotud pornograafiaga, ei ole teadlikult ebaõige ja ei sisalda kuritegelikku, ähvardavat, rõvedat, solvavat informatsiooni. Reeglite rikkumise korral kasutaja konto blokeeritakse ja/või kustutatakse. Kui leiate Cligs.ee saidilt mis tahes sisu, mis teie arvates kasutustingimusi rikub, palume teil kasutada meie Kontaktivormi ja meid sellest teavitada.

(NB! Pakume käesolevaid teenuse osutamise tingimusi Creative Commons Sharealike litsentsi alusel, mis tähendab, et teie võite neid tingimusi vabalt varastada ning neid oma vajaduste järgi kohendada, teil tuleb lihtsalt asendada viide meie teenusele viitega oma teenusele. Originaaldokumendi avaldas lahkelt kõigile kasutamiseks Wordpress.com tiim.)

Kasutustingimused:

Kõiki Cligs.ee veebilehe kasutamisega seotud küsimusi, aga ka veebilehe sisu ning selle kaudu pakutavaid teenuseid ja tooteid reguleerivad järgmised tingimused. Veebilehe omanik ja operaator on Cligs OÜ („Cligs”). Veebilehe kasutamiseks peab kasutaja aktsepteerima muudatusteta kõiki siin loetletud tingimused, aga ka kõiki kasutuseeskirjad, tegevuspoliitikad (kaasa arvatud, piiranguteta Privaatsuspoliitika) ja protseduurid, mida Cligs võib aeg-ajalt käesoleval saidil avaldada (ühiselt „Leping”).

Enne, kui Veebilehe poole pöördute või seda kasutate, palume teil käesolev Leping hoolikalt läbi lugeda. Meie veebilehe mis tahes osa poole pöördumise või selle kasutamisega võtate teie endale siduva kohustuse lepingu tingimusi järgida. Kui te ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega, pole teil õigust Veebilehe poole pöörduda ega mis tahes selle teenust kasutada. Kui käesolevaid tingimusi käsitletakse Cligsi pakkumusena, on aktsept piiratud selgesõnaliselt käesolevate tingimustega. Veebilehte võivad kasutada ainult üle 13-aastased isikud.

 1. Sinu Cligs Konto ja Veebileht. Kui te loote Veebilehel konto, vastutate teie oma konto turvalisuse eest ning olete täies ulatuses vastutav kogu tegevuse eest, mida selle konto raames teostatakse; samuti vastutate teie mis tahes muude toimingute eest, mida teie konto ja kasutajaprofiiliga seoses teostatakse. Kasutajaprofiili kirjeldamine eksitaval või seadusvastasel viisil, aga ka seesuguse kirjelduse omistamine kasutajaprofiilile on keelatud; sealhulgas on keelatud kirjeldada profiili teiste nime või mainet ärakasutaval viisil ning Cligs võib muuta või eemaldada mis tahes kirjelduse või võtmesõna, mida ta peab sobimatuks või seadusvastaseks või mis tema arvates võib muul viisil tuua kaasa Cligsi vastutuse. Te peate teavitama Cligsi viivitamatult teie konto mis tahes lubamatust kasutamisest või mis tahes muust turvalisuse rikkumisest. Cligs ei vastuta mis tahes teie tegevuse või tegevusetuse eest, kaasaarvatud igasugune säärase tegevuse või tegevusetusega põhjustatud kahju.
 2. Kaasautorite vastutus. Kui te postitate mis tahes sündmuse, sündmuse kommentaari, postitate materjale Veebilehele, postitate Veebilehele linke või teete (või võimaldate kolmandal isikul teha) materjali Veebilehe kaudu kättesaadavaks (mis tahes nimetatud materjal edaspidi: „Sisu”), vastutate te täiel määral selle sisu ning Sisust tuleneva võimaliku negatiivse tagajärje eest. Käesolev säte kehtib sõltumata sellest, kas asjaomane Sisu on oma vormilt teksti-, graafika- või audiofail või arvutitarkvara. Sisu avaldamisega te avaldate ja kinnitate, et:
  • Sisu allalaadimine, kopeerimine ja kasutamine ei riku kellegi omandiõigusi, sealhulgas, piiranguteta, mis tahes kolmanda isiku autoriõigust, patente, kaubamärke või ärisaladusi;
  • kui teie tööandjal on õigus teie poolt loodud intellektuaalsele omandile, siis olete te kas (i) saanud Sisu postitamiseks või kättesaadavaks tegemiseks tööandja nõusoleku, kaasa arvatud, piiranguteta, tarkvara; või (ii) teie tööandja on loobunud kõigist Sisuga seotud või sellest tulenevatest õigustest;
  • Sisu ei ole sündsusetu, laimav või teotav, vihkav või rassiliselt või etniliselt taunitav ega riku mis tahes kolmandate isikute isiklikke või avalikke õigusi;
  • teie kasutajanimi või teie kasutajaprofiilis sisalduv nimi ei ole selline, mis võib eksitada teie lugejaid ja panna neid arvama, et te olete teine isik või äriühing. Näiteks, teie nimi ei ole nimi, mida kannab mõni teine füüsiline isik või äriühing, kes ei kuulu teile;

  Paigutades Sisu Cligsi veebilehele annate teie Cligsile ülemaailmselt kehtiva, rojaltivaba ja mitteeksklusiivse litsentsi Sisu reprodutseerimiseks, muutmiseks, kohandamiseks ja avaldamiseks. Kui te Sisu kustutate, rakendab Cligs mõistlikke jõupingutusi selle eemaldamiseks Veebilehelt, kuid te olete teadlik asjaolust, et Sisu või selle viidete kadumine puhverserverist ei pruugi toimuda kohe.

  Piiramata mis tahes eespool toodud avaldusi või kinnitusi, on Cligsil õigus (ent mitte kohustus) oma äranägemisel (i) keelduda mis tahes sisust või eemaldada sisu, kui see Cligsi põhjendatud arvamuse kohaselt rikub mis tahes Cligsi tegevuspoliitikat või on mis tahes viisil kahjulik või taunitav või (ii) lõpetada Veebilehe kasutamine mis tahes füüsilise või juriidilise isiku poolt või keelata sellisele isikule juurdepääs Veebilehele ja selle kasutamine mis tahes põhjusel ja Cligsi täielikul äranägemisel. Cligs ei ole kohustatud tagastama mis tahes varemmakstud summasid.

 3. Veebilehe külastajate vastutus. Cligs ei ole vaadanud läbi ega oma võimalust vaadata läbi kogu Veebilehele postitatud materjali, kaasa arvatud arvutitarkvara, ega vastuta seepärast nimetatud materjali sisu, kasutamise või toime eest. Veebilehe opereerimisel ei esinda Cligs ühtegi Veebilehele postitatud materjali ega anna kaudselt teada, et ta nimetatud materjali toetab, samuti ei kinnita Cligs, et usub selle materjali olevat õige, kasuliku või mittekahjuliku. Teie vastutate kõigi ohutusmeetmete rakendamise eest, mis on vajalikud teie enese ja teie arvutisüsteemi kaitsmiseks viiruste, ussviiruste, Trooja hobuste ja muu kahjuliku või destruktiivse sisu eest. Veebileht võib sisaldada agressiivset, sündsusetut või muul viisil taunitavat sisu, aga ka tehnilisi ebatäpsusi, trükivigu ja muid eksimusi sisaldavat sisu. Samuti võib Veebileht sisaldada materjale, mis rikuvad kolmandate isikute isiklikke või avalikke õigusi või rikuvad intellektuaalset omandiõigust ja muid omandiõigusi, või mille allalaadimine, kopeerimine või kasutamine eeldab täiendavate, väljendatud või väljendamata tingimuste täitmist. Cligs keeldub igasugusest vastutusest mis tahes kahju eest, mida on põhjustanud Veebilehe kasutamine või Veebilehele postitatud sisu allalaadimine külastajate poolt.
 4. Teistele veebilehtedele postitatud sisu. Me ei ole vaadanud läbi ega oma võimalust vaadata läbi kogu materjali, kaasa arvatud arvutitarkvara, mis on saadaval teistel veebisaitidelt ja veebilehtedelt, millega Cligs.ee on lingitud või millel on link saidile Cligs.ee. Cligs ei oma mitte mingisugust kontrolli selliste mitte-Cligs veebisaitide ja veebilehtede üle ega vastuta nende sisu või kasutamise eest. Sisaldades linki mitte-Cligs veebisaidile või veebilehele, ei väida Cligs otseselt ega kaudselt, et ta seda veebisaiti või veebilehte toetab. Teie vastutate kõigi ohutusmeetmete rakendamise eest, mis on vajalikud teie enese ja teie arvutisüsteemi kaitsmiseks viiruste, ussviiruste, Trooja hobuste ja muu kahjuliku või destruktiivse sisu eest. Cligs ei võta endale mitte mingisugust vastutust kahju eest, mida on põhjustanud mitte-Cligs veebisaitide ja veebilehtede kasutamine.
 5. Autorõiguse rikkumine ja EUCD poliitika. Kuna Cligs palub teistel austada oma intellektuaalse omandi õigusi, austab Cligs ka teiste intellektuaalse omandi õigusi. Kui te usute, et Cligs.ee saidil olev või sellega lingitud materjal rikub teie autoriõigust, palume teil teavitada sellest Cligsi vastavalt Cligsi EL autoriõiguste direktiivi (EUCD) põhimõtetele. Cligs vastab kõigile sedasorti teadetele, kaasa arvatud – kui selleks on vajadus või kui see on asjakohane – kõrvaldab rikkuva materjali või blokeerib kõik rikkuva materjali juurde viivad lingid. Juhul, kui külastaja, kes võib rikkuda või korduvalt rikub Cligsi või teiste isikute autoriõigusi või muid intellektuaalse omandi õigusi, võib Cligs oma äranägemisel lõpetada või keelata juurdepääsu Veebilehele või Veebilehe kasutamise. Sellise lõpetamise korral ei ole Cligsil kohustust tagastada mis tahes varem Cligsile tasutud summasid.
 6. Intellektuaalne omand. Käesolev Lepingu alusel ei loovuta Cligs teile mis tahes Cligsi või kolmandate isikute intellektuaalset omandit ning kõik nimetatud varaga seotud varalised või omandiõigused ja osalus jäävad (vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele) Cligsi ainuomandusse. Cligs, Cligs OÜ, Cligs.com, Cligs.ee, Cligs.ee logo ning kõik muud Cligs.ee või Veebilehe kasutamisega seotud kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod on Cligsi või Cligsi litsentsiaaride kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Veebilehe kasutamisega seotud muud kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod võivad kujutada endast kolmandate isikute kaubamärke. Asjaolu, et te kasutate Veebilehte, ei anna teile mingeid õigusi ega litsentsi Cligsi või kolmandate isikute kaubamärkide reprodutseerimiseks või muul viisil kasutamiseks.
 7. Muudatused. Cligs jätab endale õiguse oma äranägemisel käesoleva Lepingu mis tahes osa muuta või asendada. Teie kohustus on kontrollida käesolevat Lepingut regulaarselt võimalike muudatuste avastamiseks. Asjaolu, et te jätkate Veebilehe kasutamist või selle poole pöördumist pärast mis tahes Lepingu muudatuste postitamist, kujutab endast nimetatud muudatuste aktsepteerimist. Lisaks sellele võib Cligs tulevikus pakkuda Veebilehe kaudu uusi teenuseid ja/või omadusi (sealhulgas uute tööriistade, ressursside ja tasuliste teenuste avaldamine). Nimetatud uutele omadustele ja/või teenustele kohaldatakse käesoleva Lepingu tingimusi.
 8. Lõpetamine. Cligs võib igal ajal, põhjusega või põhjuseta, etteteatamisega või etteteatamisega või koheselt lõpetada teie juurdepääsu Veebilehele tervikuna või mõnele selle osale. Kui teie soovite Lepingut või oma Cligs.ee kontot (kui teil see on) lõpetada, võite lihtsalt lõpetada Veebilehe kasutamise.
 9. Garantiide puudumine. Käesolevat Veebilehte pakutakse „sellisena nagu see on”. Cligs ja selle tarnijad ning litsentsiaarid keelduvad käesolevaga mis tahes selgesõnaliselt väljendatud või kaudsetest tagatistest, kaasa arvatud, piiranguteta, kaudset müügikõlblikkust või konkreetseks eesmärgiks sobivust ning patendipuhtust puudutavatest tagatistest. Ei Cligs ega selle tarnijad ega litsentsiaarid ei anna mingeid tagatisi selle kohta, et Veebilehel puuduvad vead või et juurdepääs sellele on pidev või katkestusteta. Kui te ka tegelikult seda teksti loete, siis kokkuvõte on selline: Te mõistate, et materjali allalaadimine Veebilehelt või sisu või teenuste saamine Veebilehe kaudu toimub teie oma äranägemisel ja riisikol.
 10. Vastutuse piirangud. Mitte mingil juhul ei vastuta Cligs ega selle tarnijad või litsentsiaarid mis tahes käesoleva lepingu sätete osas mis tahes lepingu, hooletuse, range kohustuse või muu sarnase õigusliku või õiglusel põhineva teooria alusel: (i) mis tahes spetsiifilise, kaudse või järeldusliku kahju eest; (ii) asendustoodete või -teenuste omandamisega seotud kulutuste eest; (iii) kasutamise katkemise või andmete kadumise või korruptsiooni eest; või (iv) mis tahes summade eest, mis ületavad teie poolt Cligsile käesoleva lepingu alusel nõude tekkimisele eelnenud kaheteistkümne (12) kuu vältel tasutud rahasumma. Cligs ei kanna mingit vastutust mis tahes rikke või viivituse korral, mida on põhjustanud tema mõistliku kontrolli alla mittekuuluvad asjaolud. Eespool sätestatu ei kehti selles ulatuses, milles see on kohaldatava seadusega keelatud.
 11. Üldised avaldused ja kinnitused. Te kinnitate ja avaldate, et (i) Veebilehe kasutamine teie poolt toimub ranges kooskõlas Cligsi privaatsuspoliitikaga, käesoleva Lepinguga ja kõigi kehtivate seaduste ja määrustega (sealhulgas, piiranguteta, mis tahes kohalikud seadused või määrused, mis kehtivad teie riigis, osariigis, linnas või muus omavalitsusüksuses, ning mis reguleerivad onlain tegevust ning aktsepteeritavat sisu, kaasa arvatud mis tahes tehniliste andmete eksportimisega Eestist või riigist, mille resident te olete) ja (ii) Veebilehe kasutamine teie poolt ei riku mis tahes kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi ega omasta neid kuritahtlikult.
 12. Hüvitamine. Te kohustate hüvitama Cligsile, tema lepingupartneritele ja litsentsiaaridele ning nende vastavatele juhatuse liikmetele, ametiisikutele, töötajatele ja agentidele mis tahes nõuded ja kulud, kaasa arvatud õigusabikulud, mis on seotud Veebilehe kasutamisega ja võtma endale vastutuse nende kahjude eest, kaasa arvatud, ent piiranguteta, selliste kahjude eest, mida on põhjustanud teiepoolne Lepingu rikkumine.
 13. Mitmesugust. Käesolev Leping kujutab endast kogu Cligsi ja teie vahelist kokkulepet käesoleva lepingu objekti suhtes ning seda võib muuta ainult Cligsi volitatud esindaja poolt allkirjastatud kirjaliku muudatusega või uue redaktsiooni postitamisega Cligsi poolt. Välja arvatud ulatuses, millises kohaldatav õigus sätestab teisiti, kui see on asjakohane, kohaldatakse käesolevale Lepingule, Veebilehe poole pöördumisele või kasutamisele Eesti Vabariigi õigust. Mis tahes käesoleva Lepingu täitmisele pööramist puudutava hagi või menetluse võitnud poolel on õigus oma kulude ja õigusabikulude hüvitamisele. Kui mis tahes käesoleva Lepingu sisu osutub kehtetuks või täitmisele mittepööratavaks, tõlgendavad pooled sellist osa viisil, mis peegeldab nende esialgset kavatsust ning ülejäänud osad jäävad täiel määral jõusse ja kehtivaks. Kui pool loobub üksikjuhul mõne Lepingu sätte täitmisele pööramisest või selle rakendamisest rikkumise korral, ei tähenda see, et pool loobub sellisest sättest või tingimusest edaspidise rikkumise korral. Teil on õigus anda üle oma Lepingust tulenevaid õigusi mis tahes poolele, kes nõustub Lepingu tingimustega ning võtab endale kohustuse neid järgida; Cligsil on õigus loovutada käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi tingimusteta. Käesolev Leping on pooltele, nende õigusjärglastele ja nende aktsepteeritud volitatud isikutele siduvad ja on sõlmitud nende kasuks.